Hyppää sisältöön

Hevosen tietojen päivitys

Hevosen omistaja vastaa hevosensa tietojen päivittämisestä. Suurimman osan hevosen tietojen päivityksestä voit hoitaa Oma Tallissa. Siellä voit ilmoittaa mm. oriin kastraatiosta, tamman varsomisesta, ilmoittaa lääkitykset ja merkitä tarvittaessa elinikäisen teuraskiellon sekä ajan koittaessa ilmoittaa hevosen kuolemasta.

Hevosen muuttaessa toiseen maahan muista ilmoittaa sen viennistä. Lisätietoja maastaviennistä löydät ”Hyödyllisiä linkkejä” -kohdasta.

Hevosen omistajuuden muuttuessa tunnistusasiakirja on luovutettava uudelle omistajalle ja omistajuustieto tulee päivittää tietokantaan sähköisellä ilmoituksella (OmaTalli) tai täyttämällä omistajanvaihdoskaavake (kts. ”lomakkeet”).

Hevosia pitävien toimijoiden on varmistettava, että tunnistusasiakirja on aina hevosen mukana ja että tunnistusasiakirjaan merkityt tiedot (mikrosirun numeron ja teurastuskelpoisuuden, ruunauksen, sekä muun olennaisen tiedon osalta) ovat aina ajan tasalla ja oikein. Jos edellä mainittuihin hevosen tunnistusasiakirjan tietoihin tulee muutoksia, toimijan tulee toimittaa Hippokselle tietokannan päivitystä varten. Muutos hevosen mikrosirun numerossa tai teurastuskelpoisuudessa tulee ilmoittaa Hippokselle seitsemän päivän sisällä tapahtumasta.

Hevosen kuoleman jälkeen toimijan on palautettava tunnistusasiakirja ja mahdollinen erillinen omistajatodistus tunnistusasiakirjan myöntäneelle taholle, paitsi jos hevonen on teurastettu virallisessa teurastamossa tai tunnistusasiakirja on muutoin luovutettu virkaeläinlääkärille. Ulkomaisen organisaation myöntämät tunnistusasiakirjat palautetaan Ruokavirastoon (hevosten yhteyspiste), joka lähettää passit sen alunperin myöntäneelle organisaatiolle, mitätöitäväksi. Suomen Hippoksen myöntämät passit lähetetään Suomen Hippokseen mitätöitäväksi.

Jos hevosta pitävä toimija ei ole hevosen omistaja, hänen on toimittava eläimen omistajan puolesta ja yhteisymmärryksessä omistajan kanssa.

 • Kastraatioilmoituksen voi tehdä hevosen omistaja tai eläinlääkäri. Muutoksen hevosen tietoihin voi tehdä myös Oma-Talli- järjestelmän kautta. Oma Talliin kirjautuminen vaatii Oma Talli -tunnukset. Tunnuksia voi anoa kirjautumislaatikon alapuolelta kohdasta ”tee tunnushakemus tästä”.

 • Ilmoita hevosen lopettamisesta tai kuolemasta Suomen Hippokselle Oma Tallissa.

  Hevosen lopettaminen sen ollessa sairas, loukkaantunut tai muuten elämänsä päässä on ihmiseltä ainoa oikea päätös. Hevosen myyminen kiertoon tai sille epäsopivaan käyttötarkoitukseen on eläintä kohtaan väärin.

  Hevosenomistajia kehotetaankin miettimään teurastusta hyvänä ja eettisenä vaihtoehtona.

  Suomalaisissa teurastamoissa hevosen kuolema on nopea ja kivuton, ja liha päätyy puhtaana suomalaisille kuluttajille.

  • Hevosen lopettamisen voi suorittaa eläinlääkäri tai lopetus voidaan tehdä teurastamossa.
  • Lopettamista ja ruhon loppusijoittamista koskevia sääntöjä on noudatettava.
  • Ilmoita hevosen poistosta Suomen Hippokseen mahdollisimman pian hevosen kuoleman jälkeen. Jos hevonen teurastetaan, teurastamo toimittaa hevosen passin Hippokseen eikä erillistä poistoilmoitusta tarvitse tehdä.
  • Mikäli hevonen kuolee/lopetetaan kotona, tulee sähköisen ilmoituksen lisäksi hevosen passi toimittaa Hippokseen.
  • Mikäli hevoselle on annettu sellaisia lääkeaineita, joiden turvallisuutta jääminä ei ole arvioitu ja näiden lääkkeiden varoaika (yleensä 6 kk) ei ole vielä umpeutunut, hevosen saa teurastaa elintarvikkeena vasta, kun viimeisestä ko. lääkkeen annosta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.
  • Muiden normaaleiden lääkitysten varoajoista eläinlääkäri antaa ohjeet tapauskohtaisesti.
 • 7.7.2021 lähtien hevosen omistaja ei voi enää itse merkitä hevosen tunnistusasiakirjaan teurastuskieltoa. Merkinnän voi tehdä ainoastaan hevosta hoitava eläinlääkäri tai Hippos. Jos hevosen omistaja tai pitäjä on kuitenkin allekirjoittanut tunnistusasiakirjan osion, jonka mukaan hevosta ei ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten, tai tehnyt siihen muita merkintöjä, jotka hoitava eläinlääkäri voi tulkita merkinnäksi teurastuskiellosta, tulee valtuutetun tahon tehdä vastaava merkintä teurastuskiellosta myös tietokantaan.

  Teurastuskiellon merkitseminen tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleeseen

  Kaksoiskappaleen myöntävä taho merkitsee tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen II jakson 2 osaan,
  että hevoseläintä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten.
  Teurastuskielto on lähtökohtaisesti elinikäinen.

  Poikkeuksena edellä mainitusta, merkintä voidaan toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen päätöksellä tehdä tunnistusasiakirjan kaksoiskappaleen II jakson 2 osan sijasta II jakson 5 osaan, jolloin teurastuskielto kestää ainoastaan kuuden kuukauden ajan. Poikkeus edellyttää, että tunnistusasiakirjan kaksoiskappale myönnetään 30 päivän sisällä alkuperäisen tunnistusasiakirjan todistetusta katoamispäivästä, ja että hevosen pitäjä voi toimivaltaista eläinlääkintäviranomaista tyydyttävällä tavalla osoittaa, että hevosta ei ole sinä aikana lääkitty siten, että sen asema elintarviketuotantoeläimenä olisi vaarantunut.

 • Hevospassi tulee lähettää mitätöitäväksi passin myöntäneelle taholle ja hevosen omistaja ilmoittaa hevosen kuolleeksi Omatallissa.

   

  Hippoksen myöntämät passit lähetetään osoitteeseen:

  Suomen Hippos ry

  Ravitie 1, 00370 Helsinki

  Passin mukana tulee olla saate, josta käy ilmi hevosen kuolinpäivä ja lopetustapa, omistajan yhteystiedot (Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), sekä tieto, mikäli omistaja toivoo mitätöityä passia takaisin muistoksi. Suositeltavaa on, että passin mukana toimitetaan palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. Muussa tapauksessa passin palutuksesta veloitetaan toimistomaksu ja postikulu.

   

  Ulkomailla myönnetyt passit lähetetään osoitteeseen:

  Ruokavirasto/ ELHY Hevosten yhteyspiste

  Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI