Hyppää sisältöön

Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostusarvostelu

 • Jalostusarvostelusta säädetään jalostusohjelmissa. Suomenhevosoriin hyväksytty jalostusarvostelu on pakollinen, mikäli varsalle halutaan ravikilpailuoikeus. Poikkeuksena on ns. kotisiitos, jossa oriinomistaja voi astuttaa oman tammansa hyväksymättömällä oriilla. Oriin ja tamman omistuksen on oltava sataprosenttisesti sama (osaomistus ei riitä) ja omistuksen on jatkuttava astutushetkestä tamman varsomiseen saakka.

  Jalostusarvostelu perustuu hevosten suorituksiin. Noin 15 % ikäluokan oriista on jalostusarvostelukelpoisia. Suoritusten lisäksi hevosista arvostellaan rakenne, kestävyys, liikkeet ja luonne sekä tutkitaan perinnölliset sairaudet, ennen kuin ne hyväksytään arvostelussa. Jalostusarvostellulle oriille voidaan myöhemmin myöntää palkintoja jälkeläisten suoritusten perusteella. Jalostusarvostelun hyväksymisen ehdot sekä palkitseminen löytyvät jalostusohjesäännöstä.

  Suomenhevosten kantakirjaa on pidetty vuodesta 1907 alkaen. Lämminverisen ravihevosen kantakirjanpito alkoi vuonna 1966. Vuodesta 2011 alkaen lämminverisen ravihevosoriiden jalostukseen hyväksymisen vaatimuksena ovat terveyttä ja hyvinvointia parantavat ominaisuudet.

  Oriin jalostuskäytön ehtona on, että se on läpikäynyt jalostustarkastuksen tai se on jo aikaisemmin hyväksytty jalostusarvostelussa, eikä sen siitosoikeus ole päättynyt. Lisäksi oriilla tulee olla voimassa oleva orilisenssi kyseiselle vuodelle ja sillä tulee olla otettuna jalostusohjelman mukainen CEM-testitulos. Orilisenssin myöntämistä koskee myös omat lajikohtaiset vaatimuksensa. Nämä ohjeistukset löytyvät orilisenssiä koskevasta erillisestä osiosta.

 • Ilmoittautumiset orinäyttelyyn Heppa-järjestelmän kautta ( > näyttelykalenteri > ko. näyttely > ilmoittaudu). Lisäohjeet jalostusosastolta.

  Oriit on röntgenkuvattava, purenta- ja hammastarkastus on tehtävä, ja kuvat toimitettava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä Suomen Hippoksen jalostusosastolle. Suomen Hippos lähettää laskun näyttelystä oriin ilmoittautumisen jälkeen. Näyttelymaksu maksetaan laskun perusteella eräpäivään mennessä. Tuontihevosten rekisteröinti tulee hoitaa loppuun ennen ilmoittautumista.

  Orinäyttelyssä noudatetaan Ravikilpailusääntöjen 45§ määräyksiä koskien kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä ja näytteiden ottoa.

 • Suomessa otettiin käyttöön vuonna 2011 uusi toimintatapa lämminveristen ravihevosoriiden jalostusvalinnassa, jossa oriista tehdään näyttelyssä ns. tuoteselostus.

  Tämän valintamenettelyn mukaan oritarkastukseen voi ilmoittaa vähintään 3-vuotiaan rekisteröidyn lämminverisen ravihevosen, jolla ei ole sellaista vakavaa vikaa tai sairautta, joka voi heikentää hevosen tai sen jälkeläisten hyvinvointia. Kaikki Suomessa siitoskäytössä olevat lämminverioriit tulee tarkastaa, jotta niiden jälkeläiset saavat kilpailuoikeuden ja ne ovat oikeutettuja kasvattajapalkintoihin ja muihin kasvatuksen tukiin.

  Oritarkastus on vapaaehtoinen niille oriinomistajille, jotka astuttavat ainoastaan omistuksessaan olevia tammoja. Jos oritta ei tarkasteta, sen varsat saavat kilpailuoikeuden, mutta jäävät kasvattajapalkintojen ja muiden kasvattajatukien ulkopuolelle. Oriin ja tamman tulee olla saman omistajan omistuksessa astutushetkestä varsomishetkeen. Hallintaoikeuden siirto ei riitä kilpailuoikeuden saamiseen.

  Oritarkastuksesta peritään vuosittain vahvistettava maksu.

  Kerran tapahtuvan oritarkastuksen lisäksi oriinomistaja ilmoittaa oriin siitoskäytöstä vuosittain hakemalla ja maksamalla portaittaisen orilisenssin.  Lisenssimaksu määräytyy sen mukaan, milloin hakemus pystytään hyväksymään Hippoksessa eli kaikki mahdollisesti tarvittavat hakemuksen liitteet on toimitettu. Jokaisen jalostusarvostellun lämminverisen ravihevosen tulee toimittaa fertiliteettitutkimus, eli spermatestitulos, jalostusarvostelun jälkeen ennen siitoskäytön alkua.

  Oriin siitokseenkäyttöoikeus on voimassa vasta kun vuosittain orilisenssi on aktivoitu, jolloin oriin sähköinen astutuskirjanpito aukeaa. Lisenssitieto näkyy julkisena oriin tiedoissa.

  Oriiden tarkastus ja pisteytys

  Oriin tarkastuksen suorittaa Suomen Hippoksen asettama orinäyttelylautakunta, joka käyttää arvostelussa tarvittavia tilastoja ja indeksejä. Oriille tehdään tarkastustilaisuudessa yksilöarvostelu, jossa arvostellaan sen suku, suoritukset, rakenne ja terveydentila. Oriin jälkeläiset arvostellaan erikseen.

  Tarkastuksessa ori saa eri osa-alueista pisteitä ja niiden yhteissumma, joka voi olla korkeintaan 100 pistettä, ilmoitetaan oriin arvostelun yhteydessä. Oriiden kokonaispisteet muodostuvat seuraavasti: suku 40, suoritukset 60. Terveys- ja rakenneominaisuudet arvioidaan sanallisesti. Eri osa-alueiden pisteitä ei julkaista. Yhteispistemäärän perusteella oriit jaetaan luokkiin niiden arvioidun jalostusarvon mukaan.

  I Erittäin korkea jalostusarvon ennuste 86-100 pistettä

  II Korkea jalostusarvon ennuste 71-85 pistettä

  III Keskinkertainen jalostusarvon ennuste 56-70 pistettä

  IV Matala jalostusarvon ennuste 41-55 pistettä

  V Erittäin matala jalostusarvon ennuste 0-40 pistettä

  LV-oriiden tarkastusmaksu ja orilisenssi

  Suomen Hippos lähettää laskun uuden oriin tarkastusmaksusta oriin ilmoittautumisen jälkeen. Maksu tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä.

  Portaittainen orilisenssimaksu määräytyy sen mukaan, milloin hakemus pystytään hyväksymään Hippoksessa eli kaikki mahdollisesti tarvittavat hakemuksen liitteet on toimitettu ja ne on ehditty käsitellä. Lasku lisenssistä lähetetään hakijalle. Jos lisenssiä ei makseta eräpäivään mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti.

  Lisäksi tulevat uuden oriin tarkastukseen vaadittavan röntgenkuvauksen, oriin hyväksynnän jälkeen vaadittavan spermatestin, vuosittaisten CEM- ja EVA-testien tai muiden vaadittavien tutkimusten kulut.

  Tuontispermaoriit

  Hakemukset uusien tuontispermaoriiden tarkastamiseksi on tehtävä Suomen Hippoksen Jalostusvaliokunnalle 13.2. mennessä. Jalostusvaliokunta käsittelee hakemukset kokouksissaan.

  Ehtona tuore- ja pakastespermaa käyttäen on, että ori tarkastetaan Suomen Hippoksen jalostusvaliokunnan toimesta, ori on kotimaassaan jalostukseen hyväksytty ja se on jonkin oriaseman listalla Suomessa. Lasku lisenssistä lähetetään hakijalle kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Tuontispermaoreista tulee toimittaa valtakirja oriin käytöstä Suomessa ja ilmoittaa oriin siitoskäytöstä Suomessa vastaava oriasema. Jos lisenssiä ei makseta eräpäivään mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti.

  Oriista on toimitettava dna-tieto laboratorioon (SLU), mikäli tieto ei ole aiemmin ollut laboratorion käytössä.

 • 1. Ehtona tuore- ja pakastespermaa käyttäen on, että ori hyväksytään Suomen Hippoksen jalostusvaliokunnan toimesta, ori on kotimaassaan jalostukseen hyväksytty ja se on jonkin oriaseman listalla Suomessa.

  2. Anomus ulkomaisen tuontispermaoriin tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi jalostukseen Suomessa on jätettävä Suomen Hippoksen 31.3. mennessä.

  Lasku lisenssistä lähetetään hakijalle kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Kts. hinnasto. Tuontispermaoreista tulee toimittaa valtakirja (power of attorney) oriin käytöstä Suomessa ja ilmoittaa oriin siitoskäytöstä Suomessa vastaava oriasema. Jos lisenssiä ei makseta eräpäivään mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti.

  Suomessa jalostukseen aiemmin hyväksytyistä tuontispermaoreista tulee toimittaa oriin omistajan tai edustajan allekirjoittama valtakirja (power of attorney) oriin siitokseenkäytöstä Suomessa ja ilmoittaa oriin siitoskäytöstä Suomessa vastaava oriasema. Jos lisenssiä ei makseta eräpäivään mennessä, nousee hinta aiemmin määrättyjen hintaportaitten mukaisesti. Kts. hinnasto

  Oriista on toimitettava dna-tieto laboratorioon (SLU, Ruotsi), mikäli tieto ei ole aiemmin ollut laboratorion käytössä.

  Oriin siitokseenkäyttöoikeus astuu voimaan, kun kaikki asiaan liittyvät velvoitteet on hoidettu ja siitokseenkäyttömaksu on maksettu. 


  3. Kuolleen oriin pakastespermaa saa käyttää kuolinvuotta seuraavan vuoden aikana.

  4. Lupa hevosten spermankeräysasemille ja spermavarastoille haetaan Aluehallintovirastosta. Ruokavirasto vahvistaa luvan myöntämällä hyväksymisnumeron. Lupa edellyttää asianmukaisia sperman keruu- ja käsittelytiloja, siemennystiloja sekä riittäviä talli- ja tarhatiloja. Lupahakemusta varten on nimettävä eläinlääkäri, joka vastaa siitä, että asemalla noudatetaan asetettuja vaatimuksia. Lupavaatimukset on määritelty eläintautilaissa.

  5. Sperman ottoa valvovan eläinlääkärin on tarkastettava, että oriissa ei ennen sperman ottoa ole havaittavissa mitään tarttuvaan tautiin viittaavaa. Sperman pakastuksen yhteydessä ori on myös tutkittava tarttuvien tautien (CEM, EVA) varalta kielteisin tuloksin. Hevosten sukusolujen ja alkioiden käsittelystä, laatuvaatimuksista ja viennistä toiseen Euroopan Unionin jäsenvaltioon on maa- ja metsätalousministeriö antanut erilliset määräykset ja ohjeet. Pakastespermaa käytettäessä oriin varsomisprosentin tulee käytännössä pysyä pakastetulosten keskitasossa tai sen yläpuolella.

  6. Jalostukseen hyväksytyllä oriilla saa astuttaa vuosittain enintään 150 tammaa kaikki hedelmöittämistavat huomioiden. Vientispermalla ulkomaan rekisterissä olevien tammojen siemennykset ovat kiintiön ulkopuolella. Oriin omistajan tai pitäjän tulee pitää astutuskirjaa ja astutusluetteloa Suomen Hippoksen vahvistamilla lomakkeilla tai Heppa-järjestelmässä ja toimittaa astutus- ja keinosiemennystiedot vuosittain viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään tai alueensa hevosjalostusliittoon.