Hyppää sisältöön

Ammattilisenssien haltijat

päivitetty 12.9.2023

 • Ahola Teijo
  Airaksinen Risto
  Ala-Nikkola Tommi
  Alapekkala Kari
  Björkroth Rainer
  Carlsson Barbro
  Elomaa Meri
  Filatoff Jyrki
  Hammar Arto
  Hartikainen Jani
  Heiskanen Veijo
  Hietanen Hannu
  Hillbom Jouni
  Huusari Pia
  Hämäläinen Olli-Pekka
  Iltanen Marjukka
  Irri Jonna
  Irri Tuija
  Isomaa Antti
  Isotalo Pertti
  Jaara Mauri
  Jauhola Mika
  Johansson Cathy
  Joki Petteri
  Jokiniemi Vesa
  Juurinen Satu
  Kananen Teemu
  Kangas Anne
  Karppinen Mika
  Kauhanen Jukka-Pekka
  Kervinen Jarkko
  Kinnunen Jari
  Koivunen Harri
  Konttinen Harri
  Korhonen Ismo
  Korhonen Tapani
  Korpi Hannu-Pekka
  Korpi Pekka
  Kortekallio Juha
  Korvenheimo Timo
  Korvenoja Tuomas
  Koskinen Tiina
  Kuisma Isto
  Kylliäinen Tommi
  Kytölä Aleksi
  Kärkkäinen Kimmo
  Laakkonen Elina
  Laaksonen Arto
  Lahti Timo
  Laurukainen Arto
  Lehto Mira
  Lehtonen Kari
  Länsimäki Juha
  Matinlauri Matti
  Miettunen Pirjo
  Mikkonen Heikki
  Mäenpää Tero E
  Mäkelä Ville
  Mäki-Tulokas Tapio
  Mäkäräinen Timo
  Niemelä Timo
  Nieminen Hanna
  Nieminen Markku
  Niskanen Timo P
  Nisonen Matti
  Nisonen Ville
  Niveri Pertti
  Nurminen Juha
  Nurminen Veli
  Nurminen Anssi
  Nurmonen Ossi
  Ojanperä Antti
  Ojanperä Tuomo
  Okkolin Teemu
  Ollikainen Maarit
  Paavola Veli-Erkki
  Paavola Juha-Matti
  Pakkanen Aripekka
  Pakkanen Etta
  Pakkanen Tuomas
  Pellikka Martti
  Perttunen Tapio
  Porokka Markus
  Puikkonen Pertti
  Raivio Pauli
  Rautiainen Terho
  Rekilä Riina
  Riipinen Matti
  Ristimäki Jarkko
  Ruotsalainen Jani
  Salmela Timo
  Salo Matias
  Sorvisto Eija
  Soukka Tanja
  Suuronen Seppo
  Taipale Kimmo
  Takapuro Anne
  Tammimetsä Jyrki
  Tapani Juhani
  Tikkala Hannu
  Toiviainen Timo
  Toivonen Kaisa
  Tonttila Ville
  Tulla Erkki
  Tupamäki-Kukkamo Kaisa
  Ukkola Carita
  Utala Juha
  Vaittinen Pasi
  van Craen Jeroen
  Varamäki Jouni
  Vehviläinen Pekka
  Veteläinen Antti
  Viander Ari
  Vilkman Juha-Pekka
  Väre Emma
  Väre Risto
  Wesslin Robert

 • Bollström Henri
  Holopainen Esa
  Koivunen Olli
  Markkula Seppo
  Moilanen Ari
  Raitala Santtu
  Rosimo Kari
  Saarela Jarmo
  Teivainen Antti
  Torvinen Hannu
  Torvinen Jukka

 • Aatsinki Ari
  Ahovuori Tero
  Ala-Korpi Henry
  Ala-Rantala Antti
  Antti-Roiko Janita
  Dahlström Markus
  Danielsen Kenneth
  Fredin Petri
  Goman-Nieminen Tanja
  Granath Toni
  Haaraoja Satu
  Hakkarainen Jukka
  Halme Henna
  Hartikainen Ari
  Heikari Marko
  Henttonen Olli
  Holopainen Olli-Pekka
  Holttinen Juuso
  Huuskola Jukka
  Ihamuotila Juho
  Innanen Samuli
  Irri Joni-Petteri
  Jauhola Tapani
  Kamppuri Hannu
  Kangas Jouko
  Kangas Antti
  Kiiski Sanna
  Kolkkinen Mari
  Konsti Ari-Matti
  Korpi Hannu
  Koskinen Kai
  Kotilainen Harri
  Lahtinen Tero
  Laitinen Mikko S
  Laurila Mauno
  Laurila Juha-Pekka
  Leino Saara
  Leinonen Mari
  Lepistö Hanna
  Lindström Marjo
  Loukusa Sanna
  Luoma Katja
  Luttunen Janita
  Luukkonen Pekka
  Lähdeniemi Sauli
  * Lähtinen Olli
  Länsimäki Jonny
  Metsälä Taija
  Miettinen Jouni
  Mikkola Saku
  Mononen Anna
  Mustonen Nina
  Mäenpää Tommi
  Mäkelä Mika
  Niininen Anssi
  Nikulainen Teuvo
  Nisonen Olavi
  Nissinen Matti
  Nummi Liisa
  Nurmonen Iikka
  Oinonen Jani
  Orreveteläinen Sari
  Packalén Christa
  Pasanen Markku
  Pisto Riina
  Pitkänen Milla
  Pohjola Ville
  Pohjolainen Tero
  Purojärvi Susanna
  Pylkkänen Juha
  Päivike Sanna
  Ranta Hanna
  Rantapere Pekka
  Rehula Matti
  Rojo Petri
  Romsi Henna
  Ruohomäki Arna
  Sandberg Mathias
  Santala Jaakko
  Savolainen Kari
  Savolainen Jarmo
  Sianoja Johanna
  Simonen Susanna
  Stenberg Paula
  Taittonen Marko
  Taittonen Mika
  Tarvainen Jouko
  Taskinen Pertti
  Tiainen Tarmo
  Tolvanen Satu
  Toroska Teemu
  Tuominen Timo
  Tupamäki Antti
  Varjonen Bella
  Vesala Sari
  Vimpari Ari
  Vuorisalo Aimo
  Väisänen Timo
  Vääränen Timo

  * = Puutteita yrityksen ennakkoperintärekisteröinnissä ja/tai toiminnan vastuuvakuutuksessa.

 • Ahonen Panu
  Hietanen Heikki
  Hietanen Markku
  Huttunen Mikko
  Keskitalo Teemu
  Kiveinen Jere
  Koivisto Ville
  Komulainen Arto
  Korpi Ilkka
  Lindroos Peter
  Murtola Eelis
  Niskanen Jukka-Pekka
  Riekkinen Niko
  Räisänen Janne
  Toivanen Veli-Pekka
  Vehviläinen Sami
  Venäläinen Kari

 • Gardemeister Timo
  Jokela Niko
  Majuri Mia
  Pettersson-Perklén Nina
  Saarikettu Anne
  Sarin Irina
  Suominen Jussi
  Teini Pasi
  Tenhunen Miika