Hyppää sisältöön

Tukea ja neuvoja hevosyritysten aloittamiseen ja kehittämiseen

Hevosyrittäjäuutiset jatkuivat 7.10. yritysten investointi- ja kehittämistukia koskevalla tiedolla. Maaseutuohjelmavastaava Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskuksesta esitteli maaseutuohjelman yritystukimuodot ja yrityspalveluiden asiantuntija Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomesta kertoi hevosyrityksen rakentamisinvestoinneista ja tuen hakemisesta käytännössä.

Maaseutuohjelma tarjoaa useita instrumentteja yritystoiminnan kehittämiseen. Hevostaloudesta vain kasvatustoiminta kuuluu maatalouden investointitukien piiriin. Muu hevosalan yritystoiminta katsotaan palvelutoiminnaksi, jota tuetaan yritystukien kautta. Yritystukia ovat yrityksen investointituki, investoinnin toteutettavuustutkimus, perustamistuki ja pienimuotoiset kokeilut sekä hankkeena toteutettava yritysryhmän kehittämistyö.


Maaseutuohjelman yritystukien tavoitteena on saada kannattavaa ja työllistävää yritystoimintaa maaseudulle. Tuen hakemisen edellytyksenä on, että yritys sijaitsee maaseudulla, yritystoiminta on kannattavaa, yrittäjällä on riittävä ammattitaito ja yritys työllistää vähintään yhden henkilön. Lisäksi painoarvoa annetaan sillä, millaisia kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi yrityksen käyttämien lähipalvelujen kautta syntyy.  ELY- tai Leader -alueella voi olla myös omia rajoituksia.

- Operatiivista toimintaa ei tueta, vaan pitää syntyä jotain uutta tai kehittää toimintaa merkittävästi, Maria Konsin-Palva valottaa.


Yritystuet ovat harkinnanvaraisia tukia ja kilpailu niistä on kovaa. Tuen saamiseen vaikuttavat myös kyseessä olevan ELY-alueen tukihakemusten määrä ja laatu.


Investointi on väline tehdä tulosta

Hevosalan yrittäminen on haasteellista, koska se vaatii tilaa, tuotantorakennuksia, pääomaa ja paljon osaamista niin eläinten, ympäristön hoidon, asiakaspalvelun kuin yrittämiseen liittyen. Palvelutoimintaan keskittyvien hevosyritysten tärkein markkinointivaltti on hyvä sijainti. Tallin pitää olla helposti saavutettavissa. 

- Investointi ei ole itseisarvo vaan se on aina väline tulokseen, Auli Teppinen muistuttaa


-  Suurien pääomainvestointien vuoksi hevosryitysten liikevaihto täytyy saada riittävän suureksi, jotta toiminta on kannattavaa.

Investointituet kohdentuvat koneisiin, laitteisiin tai tuotantotiloihin, jotka ovat yrityksen kehittämisen tai käynnistämisen kannalta tarpeellisia. Investointi voi olla myös aineeton, esimerkiksi ohjelmiston hankinta. Tuki on alueesta riippuen 20 – 35 % tukikelpoisista kustannuksista.


Perusteellinen ja hyvä suunnittelu maksaa itsensä takaisin

Ensimmäinen askel rakentamisen investointitukea haettaessa on tehdä arvio yritystoiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Onko yrityksellä edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja onko se ammattimaista ja päätoimista? Entä onko haettavalla investoinnilla merkittäviä vaikutuksia yritykseen?


Rakennusprojekteissa selvitys- ja suunnitteluvaihe kannattaa tehdä huolella. Ensimmäisenä pitää perehtyä oman kunnan rakennusjärjestyksen tallirakentamista koskeviin määräyksiin. Myös kaava tai suojaetäisyysvaatimukset ohjaavat rakentamista.

Tallin rakennuksen suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Rakentamisesta syntyvät kustannukset päätetään tässä vaiheessa valittaessa rakenneratkaisut, -materiaalit, -mitoitukset ja rakennuspaikat. Myös tallin toiminnallisuus, hevosten tarhaus sekä lannan – ja rehujen logistiikkaratkaisut suunnitellaan toimivaksi kokonaisuudeksi tässä vaiheessa. Näille on perinteisesti jätetty liian vähän painoarvoa suunnitteluvaiheessa, vaikka juuri näillä vaikutetaan merkittävästi syntyvään työmäärään ja työstä syntyviin kustannuksiin.


Suunnitteluvaiheessa kannattaa aina kilpailuttaa myös tuotteet ja palvelut. Kustannusarvio on aina vain valistunut arvaus ja se on sitä tarkempi, jos se pohjautuu kilpailutukseen.


Yksityisellä rahalla rakennettaessa rakentamisen minimitason määrittelee eläinsuojelulainsäädäntö, eli tällöin ei noudateta MMM:n asetusta tuettavasta rakentamisesta.

- MMM:n asetus tuettavasta hevostalousrakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (588/2015) koskee rakentajaa silloin, kun haetaan investointiavustusta rakennukseen, Teppinen muistuttaa.


Yhdessä kehittäen yritystoimintaa

Asiantuntijat kannustivat hevosyrittäjiä hyödyntämään yritysryhmähanketta, missä 3-10 yritystä kehittää toimintaansa asiantuntijapalvelun avulla. Yhdessä toteutettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi opintomatkat, palvelujen tuotekehitys, ratsastusreittiselvitykset, tallien välisen lisätyöringin tai lantahuoltoratkaisujen kehittäminen yhdessä.  Yritysryhmähankkeiden tuki on 75 % ja hankkeen hallinnoinnista vastaa esim. neuvontajärjestö tai kehittämisyhtiö. Yritykselle hyöty tulee palvelun kautta, ei varsinaisena rahallisena tukena.


Yritysryhmähankkeessa voi toteuttaa selvityksiä, bencmarkkausta tai yrityskohtaisia koulutustarpeita, mutta ei investointeja.  Hankkeissa voi tehdä yhteisesti tehtävien toimenpiteiden lisäksi myös yrityskohtaisia asioita.


Yritysryhmähankkeen käynnistäminen tai mukaan pääsy vaatii oma-aloitteisuutta yrittäjiltä itseltään. Nämä hankkeet syntyvät yrittäjien omasta aloitteesta ja tarpeesta tehdä uutta yhdessä.

- Mieti ensin oman yrityksen kautta, mitä kehittämiskohteita on, entä mitä niistä voisi tehdä yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa? Keiden kanssa minä haluaisin niitä viedä eteenpäin?, Teppinen kannusti.


Uudellamaalla on käynnistynyt Luo Hyvää –yritysryhmähanke, jossa kuusi eläinavusteista toimijaa ja Green Care yrittäjää toteuttavat yhteisen esitteen, kotisivut, opintomatkan Norjaan maatila-avusteiseen toimintaan, koulutuspäiviä sekä yhteisosaston messuille. Lue lisää luohyvaa.fi.


Asiantuntijat muistuttivat maatiloille suunnatusta neuvontajärjestelmästä Neuvo 2020. Järjestelmä mahdollistaa asiantuntijapalvelun oston palvelun arvonlisäveron hinnalla. Neuvontaa on tarjolla muun muassa hevosten terveydenhuoltoon liittyen. Vuonna 2017 neuvonta laajenee myös talousneuvontaan.


Asiantuntijat kannustivat ottamaan tukiasioissa rohkeasti yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen, Leader –toimijaan tai neuvontajärjestöön esimerkiksi ProAgriaan.


Luentomateriaalit


Luennot ovat katsottavissa Uudistuva hevostalous –hankkeen YouTube –kanavalla