Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallitus on tehnyt päätöksiä varsojen sääntöjen vastaiseen tunnistamiseen liittyvässä asiassa

Suomen Hippoksen (myöh. Hippos) tietoon tuli hevosten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvä Hippoksen sääntöjen vastainen toiminta. Varsoja on tunnistettu kantakirjaan merkitsemistä varten ulkomailla, vaikka tunnistus olisi Hippoksen ravikilpailu- ja jalostusohjesääntöjen mukaan pitänyt tehdä Suomessa.

Hippoksen hallitus päätti hankkia lisäselvitystä varsojen sääntöjenvastaista tunnistamista koskevaan asiaan kuulemalla kasvattajia, Hippoksen sääntövaliokuntaa ja ulkopuolista oikeudellista asiantuntijaa. Saadun selvityksen perusteella on saatu riittävä aineisto päätöksen tekemiseksi asiassa.

 

Hippoksen hallitus toteaa, että ravikilpailusäännöt koskevat ravikilpailusääntöjen 2 §:n mukaan muun muassa hevosen omistajaa, kasvattajaa tai muuta lisenssinhaltijaa, joka on rekisteröitynyt, ilmoittanut rekisteröityvänsä tai muuten asioinut rekisteröimisasiassa Suomen Hippoksen tai sen jäsenyhteisön kanssa. Sääntöjen noudattamiseen velvoitettu taho on myös velvollinen tuntemaan säännöt. Tietämättömyys sääntöjen sisällöstä ei vapauta mahdollisista seuraamuksista.

 

Ravikilpailusääntöjen 16 §:n mukaan varsa on ilmoitettava syntymätodistuksella rekisteriin viimeistään syntymävuoden loppuun mennessä. Varsan rekisteröimistoimet on tehtävä viimeistään syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jotta hevonen saisi kilpailuoikeuden.

 

Ravikilpailusääntöjen 16.1 §:n mukaan Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen (FI) on hevonen, joka on syntynyt Suomessa Suomen rekisterissä olleesta tammasta ja rekisteröity Suomessa. Edelleen Suomen rekisterissä olevasta tammasta ulkomailla syntynyt varsa katsotaan Suomessa syntyneeksi, jos se on tuotu Suomeen syntymävuoden loppuun mennessä ja rekisteröity Suomessa eikä sitä ole muussa maassa rekisteröity.

 

Ravikilpailusääntöjen 41 §:n mukaan, jos ennen kilpailua havaitaan, että hevonen ei ole oikeutettu osallistumaan lähtöön, hevonen poistetaan lähdöstä. Jos lähdön jälkeen, kuitenkin enintään 30 vuorokauden kuluessa, huomataan tällainen epäselvyys, menetellään niin kuin hevonen ei olisi osallistunut lähtöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkintoja ei voida periä takaisin kuukautta vanhemmista tapauksista.

 

Ravikilpailusääntöjen 16 §:n mukaan Suomen Hippoksen hallitus voi tehdä poikkeuksia edellä kerrottuihin säännöksiin koskien hevosen merkitsemisestä kilpailurekisteriin.

 

Ravikilpailusääntöjen kohta 59.2.3.2. koskee kilpailukiellon määräämistä tilanteissa, joissa on rikottu törkeästi kilpailu- tai jalostusohjesääntöä. Vakiintuneen tulkinnan mukaan saman säännöksen nojalla voidaan määrätä myös lievempiä seuraamuksia.

 

Hippoksen päätökset asiassa

 

Hippoksen hallitus toteaa, että tapahtuneisiin sääntöjen vastaisiin tunnistamisiin on vaikuttanut kasvattajien toiminnan lisäksi tunnistajina toimineiden henkilöiden sääntöjen vastainen tunnistustoiminta.  Näihin väärinkäytöksiin Hippoksen hallitus on ottanut kantaa jo aiemmassa päätöksessä. Etelä-Suomen hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan ja Hämeen hevosjalostusliiton aputunnistajan tunnistusoikeudet on poistettu. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan jalostusvastaava on saanut vakavan varoituksen sääntöjen vastaisesta tunnistamisesta ja Nylands Läns Hästavelsförbund r.y:n toiminnanjohtaja ja tunnistaja on saanut vakavan varoituksen ohjaamisesta sääntöjen vastaiseen toimintaan.

 

Hippoksen hallitus katsoo, että seuraamukset sääntöjen vastaisesta toiminnasta on kohdistettava niihin, jotka ovat sääntöjä rikkoneet. Sääntöjen vastaisesti tunnistettujen hevosten uudet omistajat eivät saa kärsiä aiemmin tapahtuneesta virheestä.  Sääntörikkomukseen syyllistyneitä tahoja, tunnistamista suorittaneiden henkilöiden lisäksi, ovat kasvattajat.  Kasvattajilla on edellä mainituin perustein velvollisuus tuntea ravikilpailusäännöt sekä hevosten rekisteröimiseen liittyvä käytäntö. Kysymys on heidän osalta vähintäänkin törkeästä huolimattomuudesta, josta tulee seurata asianmukainen seuraamus.

Rekisteröintikäytäntöjä rikkoneille kasvattajille määrätään 2000 euron suuruinen hevoskohtainen sakko.

 

Sääntöjen vastaisesti tunnistetuille hevosille aiemmin määrätty osittainen kilpailukielto poistetaan 27.3.2018 lukien. Hevoset säilyttävät niille alun perin määrätyn FI-statuksen. Hippoksen päätös edellä mainituista seuraamuksista on voimassa huhtikuun 2018 loppuun asti, jonka jälkeen esille tulevista tapauksista voi seurata kilpailuoikeuden menetys.

 

"Suomen Hippos näkee tärkeäksi selvittää kaikki mahdolliset tunnistukseen liittyvät väärinkäytökset.  Hevosen tunnistamiseen liittyvän järjestelmän luotettavuus on merkityksellistä koko julkisen rekisteröintijärjestelmän kannalta. Edellä mainitulla ns. katumuskuukaudella ja hevosten FI-statuksen säilyttämisellä, kasvattajille tarjotaan mahdollisuus tunnustaa rikkeensä ja säilyttää samalla hevosen FI-status sekä kilpailuoikeus. Suomen Hippokselle mahdolliset uudet ilmoitukset antavat keinon puuttua väärinkäytöksiin ja estää tulevat ikävät tilanteet. Tämä näkökanta on ollut tärkeä puoli hallituksen päättäessä väärin tunnistettujen hevosten statuksen säilyttämisessä sekä kasvattajille määrätyn seuraamuksen mitoittamisesta”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson sanoo.

 

Edellä mainittu menettely ei koske yhdeksää Ranskassa sirutettua etätunnistettua varsaa. Näiltä hevosilta vaaditaan uusi tunnistaminen 27.4.2018 mennessä, jotta hevosille voidaan tehdä voimassa olevat tunnistusasiakirjojen kaksoiskappaleet. Hippoksen toimesta Ranskassa sääntöjen vastaisesti tunnistettujen hevosten asiaa käsitellään seuraavaksi jalostusvaliokunnan toimesta ja niihin kohdistuvista päätöksistä tiedotetaan asian edetessä. Näiden hevosten kohdalla eläinten tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä on rikottu ja tämän johdosta myös toimivaltainen viranomainen Evira harkitsee mahdollisia toimenpiteitä.

 

Lisäksi Hippoksen hallitus päättää kevään 2018 aikana toimittaa niissä hevosjalostusliitoissa, joissa väärinkäytöksiä on esiintynyt, erillisen talouteen ja hallintoon liittyvän tarkastuksen.

 

Maa-ja metsätalousministeriö sekä Evira päättävät mahdollista muista asiaan liittyvistä

toimista ja seuraamuksista. 

 


Lisätietoja:

Kari Eriksson
Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 685 036

 

Minna Mäenpää
Suomen Hippoksen jalostusjohtaja

puh 040 511 2067