valjastaminen

Muutoksenhaku

Tarkistusvaatimus

Kilpailutuomariston kilpailijalle langettamas­ta vähintään kahdensadan (200) euron sakkorangaistuksesta tai ajo-/kilpa­ilukiel­losta kil­pailija saa tehdä muutoksenhaun Suomen Hippo­kselle.

 

Muutoksenhaku on tehtävä Suomen Hippos ry:lle kirjallisesti kolmen (3) vuorokauden kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon rangaistuksesta.

 

Oikaisuvaatimus

Tarkistusvaatimuspäätöksestä on muutoksenhakijalla oikeus tehdä oikaisuvaatimus Suomen Hippos ry:n muutoksenhakulautakunnalle kolmen (3) vuorokauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon asiasta.

 

Suomen Hippos ry:n muutoksenhakulautakunta ratkaisee oikaisuvaatimuksen.

 

Ravituomioistuin

Suomen Hippoksen valtuuskunta nimittää ravituomioistuimeen puheen­joh­tajan ja kaksi jäsentä, sekä heille varamiehen, vuodeksi kerrallaan. Ainakin yhden ravituomioistuimen jäsenen ja varamiehen tulee olla lakimie­s.

 

Ravituomioistuin valitsee vuosittain itselleen keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ravituomioistuin kokoontuu puheenjohtajan tai Suomen Hippoksen hallituksen ravituomioistuimessa käsiteltäviä asioita valmistelemaan määräämän Suomen Hippoksen toimihenkilön kutsusta.

 

Suomen Hippoksen hallituksen määräämästä yli kolmenkymmenen (30) vuorokauden pituisesta ajo-/kil­pailukiellosta voi valit­taa ravituomioistui­melle neljäntoista (14) vuorokau­den kulues­sa siitä, kun v­a­l­it­taja on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.


 

Muutoksenhakumenettely

Kilpailijan on kilpailuaikana ilmoitettava tuomaristolle aikomuksestaan tehdä tarkistusvaatimus.

Kilpailijan on kolmen vuorokauden kuluessa  kilpailupäivästä toimitettava tarkistusvaatimus perusteineen Suomen Hippokseen osoitteeseen kilpailu@hippos.fi ja maksettava muutoksenhakumaksu 200 euroa Suomen Hippoksen tilille FI38 8000 1801 7613 06.

Suurkilpailuvalvoja antaa tarkistusvaatimuspäätöksen kolmen vuorokauden kuluessa.

Jos kilpailija ei tyydy tarkistusvaatimuspäätökseen, hänen on kolmen vuorokauden kuluessa ilmoitettava tekevänsä oikaisuvaatimus ja maksettava muutoksenhakumaksu 200 euroa Suomen Hippoksen tilille FI38 8000 1801 7613 06.

Muutoksenhakulautakunta antaa oikaisuvaatimuspäätöksen kolmen vuorokauden kuluessa.

Muutoksenhakuprosessin jälkeen mahdollisesti toimeenpantava ajo- tai kilpailukielto alkaa samana päivänä kuin tuomariston määräämä kielto olisi alkanut (= 21 vuorokauden kuluttua kilpailupäivästä samana viikonpäivänä kuin kilpailupäivä).


Tulosta sivu