tuonti 918 159

Tuontihevosen ja -ponin rekisteröinti

EU:n komission asetuksen (EY) 504/2008 mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja sekä maasta toiseen liikuttaessa asetuksen mukainen terveystodistus (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus tai EU:n ulkopuolelta tuotaessa rajatarkastustodistus, CVED-todistus).


EU:tunnistusasetus vaatii,että jokaisen hevosen,joka on maassa yli 90 vrk:n ajan, tiedot on merkittävä ko. maan tietokantaan. Tietokantaan merkitseminen tehdään virallisen rekisterinpitäjän kautta. Lähes kaikkien hevosten rekisteriin merkitsemisestä vastaa Suomen Hippos Ry. Muut kaksi virallista rekisterinpitäjää ovat Eestin Raskaat vetohevoset ry ja Suomen Irlannincobyhdistys ry omien rotujensa osalta.


Suomeen 1.1.2016 jälkeen pysyvästi tulevat hevoset on ilmoitettava tietokantaan/rekisteröitäväksi 30 vrk:n kuluessa Suomeen tulosta. Ennen 1.1.2016 Suomeen tulleet hevoset on merkittävä siirtymäajan puitteissa eli viimeistäään 31.12.2016. Mikäli hevosen rekisteröinti on kesken tai hevospassi lunastamatta, tulee asia hoitaa kuntoon välittömästi.


Suomeen tuodut hevoset, ponit ja muut hevoseläimet rekisteröidään Suomen Hippos ry:n ylläpitämään hevosrekisteriin riittävien alkuperämaan myöntämien dokumenttien perusteella.


EU:n ulkopuolelta rekisteritodistuksella tulevat hevoset tulee tunnistaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja niille tehdään hevospassi. EU:n sisämarkkina-alueelta tulevien hevosten osalta identiteetin varmentaminen ennen rekisteröintiä on suositeltavaa kaikille hevosille. Identiteetin varmennus on myös ehtona yksilön ja sen jälkeläisten jalostukseen käytölle, näyttelyihin  ja ravikilpailuihin osallistumiselle. Identiteetin varmennuksen kautta rekisteröityjen hevosten tunnistuspöytäkirja sekä kopiot passista ja maahatuontidokumenteista arkistoidaan Hippoksessa(tästä voi olla hyötyä, jos esim. hevosen passi katoaa ja kaksoiskappale joudutaan hankkimaan alkuperämaasta).


EU-passilliset hevoset on 1.1.2016 alkaen ollut mahdollista ilmoittaa tallenettavaksi tietokantaan myös vain asetuksen vaatimilla minimitiedoilla(kaavake EU-passillisen hevoseläimen ilmoittaminen tietokantaan) Tälloin ilmoittaja vastaa siitä,että hevonen vastaa passiin merkittyjä tietoja eikä kopioita hevosen passista ym. dokumenteista arkistoida Hippoksessa.

.

Luotettava, ajantasainen hevosrekisteri on perusedellytys jalostus- ja kasvatustoiminnalle. Jalostukseen hyväksyttyjen oriiden astutuskirjanpito tallennetaan rekisteriin ja vain Suomeen rekisteröidyn tamman jälkeläiset voidaan rekisteröidä. Näyttelyihin osallistumisen ja pääkantakirjaan merkitsemisen edellytyksenä on rekisteröinti identiteetin varmennuksen kautta.

 

Suomeen rekisteröinti on ehtona myös joidenkin hevosvakuutusten myöntämiselle.


Suomen Hippoksen rekisteriä käyttävät hyväkseen useat viranomaistahot. Hevosrekisteriin kerätyistä tiedoista saadaan arvokkaita tunnuslukuja hevosalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, mikä hyödyttää koko hevosalaa.


 

Hevosten tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat alkuperämaan mukaan ja ajantasaiset tiedot vaatimuksista löytyvät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internetsivuilta. http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/ 

Lisätietoja

Evira


TERVEYSTODISTUKSET

Sisämarkkinakauppahevosille on lain mukaan tehtävä lähtömaassa tarkastus tarttuvien tautien varalta (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus). EU:n ulkopuolelta tulevilla hevosilla on pakollinen rajaeläinlääkärintarkastus ja CVED-todistus(rajatarkastustodistus).

Maahantuontiasioden neuvonta ja  valvonta  kuuluu Eviralle sekä rajaeläinlääkäreille.

Eviran asiakaspalvelupuhelin EU-tuonti- ja vientiasiossa palvelee ma-ke klo 9-11 p.029-5300401, neuvonta sähköpostitse päivittäin ehyt@evira.fi.

Suomen Hippos tarkastaa maahantuontia varten tehdyn terveystodistuksen vuoden 2012 alusta lähtien rekisteröinnin yhteydessä.

Lisätietoja


Tulosta sivu