tuonti 918 159

Tuontihevosen ja -ponin rekisteröinti

EU:n komission asetuksen (EY) 504/2008 mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja sekä maasta toiseen liikuttaessa asetuksen mukainen terveystodistus (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus tai sisällöltään vastaava vakuus ja  EU:n ulkopuolelta tuotaessa rajatarkastustodistus eli CVED-todistus).


EU:tunnistusasetus vaatii, että jokaisen hevoseläimen, joka on maassa yli 90 vrk:n ajan, tiedot on merkittävä kyseisen maan tietokantaan. Tietokantaan merkitseminen tehdään virallisen rekisterinpitäjän kautta. Lähes kaikkien hevoseläinten rekisteriin merkitsemisestä vastaa Suomen Hippos Ry. Muut kaksi virallista rekisterinpitäjää ovat Eestin Raskaat vetohevoset ry ja Suomen Irlannincobyhdistys ry.


Suomeen 1.1.2016 jälkeen pysyvästi tulevat hevoseläimet on ilmoitettava tietokantaan/rekisteröitäväksi 30 vrk:n kuluessa Suomeen tulosta. Ennen 1.1.2016 Suomeen tulleet hevoset on tullut merkitä siirtymäajan puitteissa eli viimeistään 31.12.2016. Mikäli hevosen rekisteröinti on kesken tai hevospassi lunastamatta, ole yhteydessä Suomen Hippokseen.


Suomeen tuodut hevoset, ponit ja muut hevoseläimet rekisteröidään Suomen Hippos ry:n ylläpitämään hevosrekisteriin riittävien alkuperämaan myöntämien dokumenttien perusteella.


EU:n ulkopuolelta rekisteritodistuksella tulevat hevoset on tunnistettava voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja niille tehdään hevospassi. EU:n sisämarkkina-alueelta tulevien hevosten osalta identiteetin varmentaminen tunnistajan toimesta on suositeltavaa kaikille hevosille. Identiteetin varmennus on ehtona yksilön ja sen jälkeläisten jalostukseen käytölle, Hippoksen järjestämiin näyttelyihin ja muihin tapahtumiin sekä ravikilpailuihin osallistumiselle. ID-varmennettujen hevosten tiedot siirtyvät myös  HEILA-jalostustietojärjestelmään. Identiteetin varmennuksen kautta rekisteriin merkittävien hevosten tunnistuspöytäkirja sekä kopiot passista ja maahatuontidokumenteista arkistoidaan Hippoksessa. Tästä on hyötyä esim. hevosen passin kadotessa tai tuhoutuessa..


EU-passilliset hevoset on 1.1.2016 alkaen  mahdollista ilmoittaa tietokantaan myös vain asetuksen vaatimilla minimitiedoilla (lomake "EU-passillisen hevoseläimen ilmoittaminen tietokantaan"). Tälloin ilmoittaja täyttää hevosen tuntomerkit lomakkeeseen ja allekirjoituksellaan vastaa siitä, että hevonen täsmää passiin merkittyihin tietoihin. Ilmoituksella tietokantaan vietyjä hevosia ei jalostusarvostella eikä niillä ole näyttely- eikä ravikilpailuoikeutta.  Hevosista arkistoidaan pelkkä tietokantailmoitus.


Luotettava, ajantasainen hevosrekisteri on perusedellytys jalostus- ja kasvatustoiminnalle. Jalostukseen hyväksyttyjen oriiden astutuskirjanpito tallennetaan rekisteriin ja vain tunnistuksen/identiteetin varmennuksen kautta heppa-järjestelmään viedyn hevoseläimen jälkeläiset saavat sukutiedot tietokantaan.

 

Suomen Hippoksen tietokantaa käyttävät hyväkseen useat viranomaistahot. Hevosrekisteriin kerätyistä tiedoista saadaan arvokkaita tunnuslukuja hevosalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, mikä hyödyttää koko hevosalaa.


 

Hevosten tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat alkuperämaan mukaan ja ajantasaiset tiedot vaatimuksista löytyvät Ruokasviraston  (ent. Evira) internetsivuilta. https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/
 

TERVEYSTODISTUKSET

Sisämarkkinakauppahevosille on lain mukaan tehtävä lähtömaassa tarkastus tarttuvien tautien varalta (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus tai sitä vastaava vakuus). EU:n ulkopuolelta tulevilla hevosilla on pakollinen rajaeläinlääkärintarkastus ja CVED-todistus(rajatarkastustodistus).

Maahantuontiasioden neuvonta ja  valvonta  kuuluu Ruokavirastolle (ent. Evira) sekä rajaeläinlääkäreille.


Ruokaviraston asiakaspalvelupuhelin EU-tuonti- ja vientiasiossa palvelee ma-ke klo 9-11 p.029-5300401, neuvonta sähköpostitse päivittäin ehyt@ruokavirasto.fi


Ruokavirasto - Lisätietoa


Suomen Hippos tarkastaa maahantuontia varten tehdyn terveystodistuksen vuoden 2012 alusta lähtien rekisteröinnin yhteydessä.

Lisätietoja


Tulosta sivu