Muutokset Ravikilpailusääntöihin 1.1. 2017 alkaen

Suomen Hippos ry:n hallitus on hyväksynyt seuraavat muutokset Ravikilpailusääntöihin 1.1. 2017 alkaen.


24.1.2. Tasoitusennätykseen perustuva tasoitus

Poistettu teksti: Tasoitusennätykseen perustuva tasoitus voidaan järjestää vain Suomessa syntyneille (FI) ja suomalaisille (FIu) lämminverisille sekä suomenhevosille. Määrättäessä saavutettuihin ennätyksiin perustuviin sarjoihin rajoitukset, käytetään tasoitusajoennätystä, joka on saavutettu vähintään 1600 metrin matkalla.


31 § Palkinnot

Rahapalkintoja on jaettava kaikissa lähdöissä vähintään neljä. Ensimmäisen palkinnon suuruus on mainittava kilpailukutsussa. Rahapalkinnot sekä osallistuvien hevosten lukumäärän mukaan jaettavat palkinnot on mainittava käsiohjelmassa.
Palkintoja maksetaan osallistuvien hevosten lukumäärän mukaan seuraavasti:
9 tai 10 hevosta  viisi palkintoa
11 tai 12 hevosta  kuusi palkintoa
13 tai 14 hevosta  seitsemän palkintoa
15 tai 16 hevosta  kahdeksan palkintoa.
Lähdössä jaetaan palkintoja vähintään seuraavasti:
2. palkinto 50 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
3. palkinto 30 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
4. palkinto 20 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
5. - 8. palkinto 10 prosenttia ensimmäisestä palkinnosta
Palkinnot jaetaan yhden euron tarkkuudella. Mikäli palkintoja maksetaan kilpailuissa useampia kuin hevosten lukumäärä edellyttää, järjestäjä määrää ylimääräisten palkintojen suuruuden. Kaikki rahapalkinnot merkitään tulospöytäkirjaan.
Lähdössä, jonka ensimmäinen palkinto on vähintään 20 000 euroa, voidaan edellä mainituista palkintokaavioista poiketa. Poikkeava palkintokaavio on kokonaisuudessaan julkaistava kilpailukutsussa ja käsiohjelmassa.
Ennakkomaksullisissa suurkilpailuissa on loppukilpailussa palkittava kaikki hyväksytyn juoksun tehneet. Näiden ylimääräisten palkintojen tulee olla vähintään ilmoittamismaksujen suuruisia, paitsi useampivuotisten suurkilpailujen loppukilpailuissa, joissa ylimääräisten palkintojen tulee olla vähintään kilpailuvuonna perittävien ilmoittamis- ja osallistumismaksujen suuruisia.
Jos kahden tai useamman palkintosijalle sijoittuvan hevosen juoksu päättyy tasapääjuoksuun, jaetaan vastaavien palkintojen summa niiden kesken tasan yhden euron tarkkuudella. Jos viimeisestä palkintosijasta tulee tasapääjuoksu, on kaikille tälle sijalle sijoittuville hevosille maksettava vähintään edellä kerrotun mukaiset vähimmäispalkintomäärät.
Kausi- tai erikoispalkinnon maksava yhteisö merkitsee tulospöytäkirjaan. Välimatkapalkintoja ei saa maksaa.
 Kunniapalkinnoista ja niiden jakoperusteista tulee olla käsiohjelmassa maininta. Kiertopalkinnoista tulee kilpailla niiden sääntöjen mukaan.


Palattu ”perinteiseen” palkintoskaalaan ja tekstimuutos Suur-Hollola-ajojen ja St. Legerin -> useampivuotisten suurkilpailujen.


45.1. Lääkintä ja varoajat

Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty.
Hevosen suorituskykyyn ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana minkään virkistävän, kiihdyttävän, rauhoittavan, voimistavan, heikentävän, puuduttavan tai tulehdusoireita poistavan kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.
Hevosen sairauden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn saadaan käyttää eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön mukaan hevoselle käytettäväksi hyväksyttyjä lääkeaineita.
Hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn. Täten myös terveydenhoidolliset toimenpiteet, kuten rokotukset ja loishäädöt on tehtävä hyvissä ajoin ennen kilpailupäivää. Joillekin luonnossa esiintyville sekä hevosen sisäsyntyisille aineille on määrätty raja-arvot, jotka eivät saa ylittyä.
Kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Tarkemmat määräykset lääkityksistä sekä mahdolliset poikkeukset neljän vuorokauden lääkityskiellosta ja lääkityksiin liittyvät ohjeelliset varoajat annetaan Suomen Hippoksen julkaisemassa Lääkintäohjeessa.


Poistettu: nollaraja neljännen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä.


45.3. Dopingnäytteen otto

Hevosen valmentajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on avustettava kilpailueläinlääkäriä näytteenotossa ja oltava paikalla koko näytteenottotapahtuman ajan. Kilpailutuomaristo voi tarvittaessa kuulla hevosen valmentajaa. Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan kielletyn aineen tai menetelmän käytön myöntämiseksi.
Ohjeet henkilön valtuuttamisesta valmentajan edustajaksi näytteenottotapahtumaan annetaan Lääkintäohjeessa.
Suomen Hippoksen hallituksen päätöksellä kiellettyjen aineiden käyttöä voidaan valvoa ja näytteitä ottaa myös muulloin kuin kilpailuhetkellä. Kilpailuun osallistuvalle hevoselle voidaan määrätä valvoja enintään 24 tuntia ennen kilpailuajankohtaa. Valvoja voidaan määrätä hevosen vakituiseen valmennustalliin tai valmentaja voidaan velvoittaa toimittamaan hevonen kilpailun järjestäjän osoittamaan paikkaan valvontaa varten.
Hevosen valmentaja on velvollinen toimittamaan hevosen uusintatutkimuksiin niin vaadittaessa.
Tarkempia ohjeita dopingnäytteiden ottamisesta ja tutkimisesta annetaan Lääkintäohjeessa.


Kolmannessa kappaleessa Merkittävään suurkilpailuun vaihdettu KIlpailuun


48 § Kilpailuasu

Ravikypärä ja siisti ajopuku, johon kuuluu valkoiset ajohousut ja asianmukaiset jalkineet, ovat kilpailusuorituksen aikana pakolliset. Värivaatimus ei koske verryttelyajoa.
Ajoasut voivat olla joko ohjastaja- tai omistajakohtaisia.
Eri tallien tai omistajien ajoasujen värien tulee erota toisistaan riittävästi. Ajoluvan haltijan on huolehdittava siitä, että hänen voimassa olevat kilpailuvärinsä on tallennettu Heppa-järjestelmään.
Kilpailuasun on oltava aina käsiohjelman mukainen.
Poikkeukset kilpailuasusta voidaan sallia pakottavien syiden niin vaatiessa. Järjestäjän on ilmoitettava tästä kilpailijoille ennen kilpailujen alkua.
Ravikypärän ja turvaliivin käyttö on pakollista hevosta tai ponia raviradalla (=kaviouralla)  ajettaessa tai ratsastettaessa. Raveissa käytettävien turvaliivien tulee olla tyyppihyväksyttyjä  koodeilla CE 1621-2 (vahvistetulla rintasuojalla) tai EN-13158.
Ravikypärän käyttö on pakollista myös varikkoalueella hevosta ajettaessa.
Ravikilpailuissa käytettävissä ajoasuissa esiintyvät mainokset eivät saa olla lain eikä hyvän tavan vastaisia.
 Muiden rahapelijärjestäjien kuin arpajaislainsäädännön tarkoittamien yksinoikeusyhteisön mainostaminen ravikilpailuissa on kiellettyä. Kielto koskee myös  ohjastajien ajovarusteissa olevia mainoksia.


50.2. Verryttely radalla

Kilpailuaikana hevosta saa verrytellä radalla henkilö, jolla on voimassa oleva ajolupa, rajoitettu ajo-oikeus tai valmentajalisenssi sekä asianmukainen ajoasu, ravikypärä ja turvaliivi.
Valmentajalisenssin haltija saa verrytellä vain itse valmentamaansa hevosta.
Kilpailuaikana kärrylähtöihin osallistuvat hevoset tulee verrytellä kärryillä ja montélähtöihin osallistuvat hevoset ratsain tai kärryillä.
Verryttely kovassa vauhdissa ajetaan kil­pailusuuntaan radan keskivälin sisäpuo­lella. Muu hidas verryttelyajo päinvastaiseen suun­taan radan ulkoreu­nalla. Kilpailusuuntaa vastaan verryttelevällä on ensisijainen väistämisvelvollisuus.


57.2. Murtautuminen

Murtautumisella tarkoitetaan valjakon siirtymistä suljetulta radalta vapaalle radalle häiriten yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa siten, että häiritsevä valjakko saa rikkeen seurauksena selvästi osoitettavaa etua maaliin tulossa tai rikotun valjakon sijoituksen maalissa voidaan osoittaa tai arvioida rikkeestä johtuen selvästi heikkenevän.
Pääsääntöisesti rike tapahtuu viimeisen 500 metrin aikana. Murtautunutta ohjastajaa rangaistaan aina ajokiellolla. Kilpailutuomariston on hylättävä hevosen juoksu, jos valjakko on murtautumalla vaikuttanut tulojärjestykseen.
Kilpailutuomaristo voi hylätä hevosen juoksun, jos valjakko on vaikuttanut ratkaisevasti kilpailutulokseen rikkomalla törkeästi näitä määräyksiä.
Hevosen hylkäämispäätökseen ei saa hakea muutosta.
Mikäli kilpailija loppusuoralla tekee rikkeen yhtä tai useampaa kanssakilpailijaa häiriten ja saa siitä etua, voidaan hevosen sijoitusta hylkäämisen sijaan siirtää. Häiriön tehnyt valjakko siirretään välittömästi häirityn hevosen tai häirittyjen hevosten taakse.


 

RAVIKILPAILUSÄÄNNÖT 2017

Ravikilpailusäännöt

sääntömuutokset 2017

Sääntömuutokset 1.1. 2017 alkaen


Tulosta sivu